SOLITE  รุ่นและราคา

 


กดโทรด่วน
สั่งซื้อ,ปรึกษา,ใช้บริการ แบตเตอรี่รถยนต์
โทรด่วน Call Center : 09-09-303-303

SOLITE
รุ่น แอมป์ น้ำหนัก ขนาด ราคา
40B19L   8.9 กก.  127 x 187 x 219 มม.  1,900
55B24L    11.2 กก.  128 x 236 x 220 มม. 2,050
574 12 DIN 75 สูง 75  17.1 กก. 174 x 277 x 189 มม. 3,200
571 13 DIN 75 เตี้ย 75  16.7 กก.  174 x 278 x 174 มม. 3,100
125D31 R/L 95 19.9 กก.   173 x 257 x 203 มม.  3,450
58014 DIN 80 80  18.0 กก. 175 x 315 x 175 มม.  3,300
 60038 DIN 100  100  25.9 กก. 174 x 351 x 189 มม.   3,700
54313 DIN 45  43 11.0 กก.   174 x 207 x 174 มม. 2,500
56219 DIN 65 65  14.9 กก. 174 x 242 x 189 มม.  2,750
65D23 R/L 60 14.8 กก.  168 x 230 x 220 มม.  2,400
Q85 68   14.8 กก. 168 x 230 x 220 มม.  2,850
CMF 100R  100 20.5 กก.   173 x 303 x 203 มม.  3,400
CMF DIN 54316  43 11.0 กก.  174 x 207 x 174 มม.  2,500
CMF DIN 65L  62 14.9 กก.  174 x 242 x 189 มม.  2,700
UMF DIN 65R  62  14.9 กก. 174 x 242 x 189 มม.  2,750
UMF 57113 71  16.5 กก.   175 x 268 x 190 มม. 2,900
UMF 57412/13L   17.1 กก.   175 x 278 x 190 มม. 2,950
UMF 57412/13R    17.1 กก.   175 x 278 x 190 มม.  2,950
CMF 58014   18 กก.  174 x 314 x 174 มม.  3,100
LMF 60038    23.0 กก. 174 x 351 x 189 มม. 3,500
***ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามราคาตลาด***
*ราคาที่แจ้งเป็นราคารวมเทิร์นลูกเก่าของลูกค้า*